Voedselveiligheid

MijnVoerMarkt werkt alleen met aanbieders die kwaliteitsproducten leveren, een GMP+FSA certificaat is een minimum vereiste. Onlangs heeft GMP+ International een nieuwsbericht gepubliceerd betreffende webwinkels. Doordat de klant geen factuur vanuit MijnVoerMarkt ontvangt, is het niet nodig dat MijnVoerMarkt GMP+ gecertificeerd is. De klant ontvangt de factuur direct van een van de partners van MijnVoerMarkt. Deze partners zijn wel GMP+ gecertificeerd, daardoor zijn alle producten op MijnVoerMarkt GMP+FSA geborgd.

GMP+FSA
GMP+ Feed Safety Assurance is een complete module voor de borging van diervoederveiligheid in alle schakels van de diervoederketen. Aantoonbare borging van diervoederveiligheid is een ‘verkooplicentie’ in veel landen en markten en deelname aan de GMP+ FSA module kan dit uitstekend faciliteren. Op basis van praktijkbehoeften, zijn verschillende componenten in de GMP+ FSA module geïntegreerd, zoals voorschriften voor het kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001), HACCP, productnormen, traceerbaarheid, monitoring, basisvoorwaardenprogramma, ketenbenadering en het Early Warning System.

SecureFeed
SecureFeed ontwikkelt en beheert een gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan. Door het delen van kennis en informatie met ketenpartners en externe partijen, werken we aan versterking van het risicobewustzijn en de risico-aanpak. Als onpartijdige organisatie zijn we voor voedselveiligheid van diervoeders het aanspreekpunt voor deelnemers, ketenpartners en externe partijen.

SKAL
Skal Biocontrole zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. De Europese overheid bepaalt de regels, de ruim 4.000 gecertificeerde bio-ondernemers leven deze na en wij controleren hierop. Zo kan de consument er van op aan dat een biologisch product ook écht biologisch is. We houden toezicht op de hele biologische keten, in opdracht van het Ministerie van LNV. 

VLOG
VLOG (Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik) is een Duitse vereniging die verantwoordelijk is voor de certificatie en uitgifte van het ‘Ohne Gentechnik’-label. De VLOG-vereniging is opgericht in 2010 en is erkend door de Duitse overheid. VLOG certificering is gericht op de gehele keten van voerstromen, melkveebedrijf, transport, zuivelverwerking tot aan het winkelschap. Het doel is om levensmiddelen te produceren zonder het gebruik van genetisch gemodificeerde organismes.

VION-verklaring
Con­su­men­ten, die­ren­wel­zi­jns­or­ga­ni­sa­ties, po­li­tiek: in Neder­land is de be­hoef­te aan meer ach­t­er­grond­in­for­ma­tie en trans­pa­ran­tie bij de pro­duc­tie van vo­edings­mid­de­len de af­ge­l­o­pen ja­ren to­e­ge­no­men. De vlee­sin­dus­trie staat daar­bij steeds weer in het mid­del­p­unt van een kri­ti­sche pu­blie­ke opi­nie. Als eers­te be­d­ri­jf in deze sec­tor wil Vion, door mid­del van een be­te­re in­for­ma­tie­vo­or­zi­e­ning, vol­do­en aan de wens van de maats­ch­ap­pij tot meer trans­pa­ran­tie. Op deze web­site in­for­meert Vion u in de­tail over het pro­duc­tiepro­ces van rund- en var­kens­v­lees en pu­bli­ce­ren wij door­lo­pend de do­cu­men­ta­tie van cer­ti­fi­ce­rin­gen, con­tro­les en au­dits van alle Vion-lo­ca­ties in Neder­land. Ook ge­ven we in­for­ma­tie over de of­fi­ciële slacht­dier- en vlees­keu­rin­gen van de aan Vion ge­le­ver­de en bij Vion ges­lach­te die­ren.

Witte lijst
Bedrijven die op de witte lijst willen worden vermeld, zullen een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven moeten afsluiten die voldoet aan de eisen die de zuivelfabrieken. Dit heeft geresulteerd in een eerste polis die is goedgekeurd door Craft MC. Deze verzekering kan alleen worden afgesloten als het bedrijf al een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven heeft bij CUMELA Verzekeringen. Wie elders zo’n verzekering heeft, moet met zijn eigen verzekeraar een goede aanvulling op zijn verzekering zien te regelen, die voldoet aan de eisen van de zuivelindustrie. Vermelding op de witte lijst wordt door FrieslandCampina gecontroleerd bij de melkveehouders tijdens de jaarlijkse controle door controleorganisatie Qlip op het Foquskwaliteitssysteem van de zuivelverwerker.