Privacy verklaring

Digital Core Products B.V. (“DCP”), onderdeel uitmakende van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A., (“Cosun”) vindt de privacy- en gegevensbescherming van klanten en bezoekers die kennis nemen van informatie via de website belangrijk. DCP heeft daarom de nodige organisatorische en technische beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en voldoet aan de eisen van de wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens. Alle data die DCP verzamelt om u van onze producten of diensten te voorzien, wordt verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), welke met ingang van 25 mei 2018 in de gehele EU van kracht is.

Door middel van deze Privacy policy willen wij ervoor zorgen dat het u duidelijk is welke persoonsgegevens DCP verwerkt, en wat er met die gegevens gebeurt. Deze Privacy policy is van toepassing op alle verwerking van uw persoonsgegevens door of namens DCP en informeert u over ons privacy beleid en technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de DCP-websites, of tijdens andere contactmomenten met DCP. Wij kunnen deze Privacy policy van tijd tot tijd aanpassen. Wij publiceren eventuele aanpassingen op deze website, dus raadpleeg deze regelmatig voor de meest recente versie van onze Privacy policy.

  1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tijdens uw gebruik van de DCP-website kunnen wij uiteenlopende persoonsgegevens van u verzamelen. Deze gegevens kunnen door u zelf worden verstrekt, bijvoorbeeld indien u zich op ons platform aanmeldt als gebruiker of abonneert op onze berichtenservice, of wanneer u contact met ons opneemt om een andere reden. De gegevens gegenereerd door uw gebruik van de website kunnen ook automatisch worden verzameld.

De persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen zijn onder meer: uw naam, titel, land van verblijf, contactgegevens (zoals uw adres, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, administratieve en/of gegevens, interesses of voorkeuren die u eventueel verstrekt, zakelijke gegevens (zoals uw functie, werkgever of opdrachtgever, of contractgegevens), en informatie over uw bezoek aan de website (zoals IP-adres, provider, browsertype, pagina’s geopend op de website, tijdstip van bezoek). We kunnen ook bepaalde persoonsgegevens van u verkrijgen door gebruik te maken van cookies zie hiervoor ons cookie beleid. Cookies zijn tekstbestanden die de browser 'onthoudt' en op verzoek van de website op uw computer bewaart. Met behulp van de cookie, in de functie van geheugensteuntje, kan de website bepaalde informatie onthouden zodat dit niet opnieuw ingetypt hoeft te worden.

  1. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen met name uw persoonsgegevens ten behoeve van de gebruikelijke bedrijfsvoering van DCP. Als platform onderhouden wij contact met onze (aspirant)kopers en (aspirant)verkopers. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens mogelijk ten behoeve van de verkoop van producten en voor de uitvoering van onze diensten, waaronder mede begrepen de financiële verwerking daarvan. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u te informeren en onze relatie met u te onderhouden. Ook worden uw gegevens gebruikt voor interne bezoekanalyses om de website verder te optimaliseren. Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, wordt door middel van zogenaamde marketing cookies uw surfgedrag gemonitord, zodat aan u gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen worden gedaan.  Uw persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor onze eigen interne administratie, boekhoudcontroles en om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven benoemde en beschreven doelen, of voor doelen die daarmee verenigbaar zijn. DCP verzamelt uw persoonsgegevens ofwel op basis van uw toestemming, ofwel omdat die gegevens noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst, of zij daarbij een redelijk belang heeft zoals in deze Privacy policy genoemd, ofwel omdat zij daartoe wettelijk verplicht is.

  1. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor zover nodig en dan alleen door daartoe door DCP aangewezen medewerkers of ander personeel voor of namens DCP. Hieronder valt mede personeel externe partijen voor zover deze partijen in opdracht namens DCP verwerken ten behoeve van door DCP vastgestelde doelen. DCP verplicht deze externe partijen om net zulke strenge veiligheidsmaatregelen te nemen als zij zelf heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voor zover sprake is van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor een dergelijke gegevensoverdracht. Zo maakt DCP gebruik van functionele, analytische en mogelijk (indien wij van u toestemming hebben ontvangen) marketing cookies (zie ons cookie beleid), waarbij zij mogelijk samenwerkt met partijen die in de VS gevestigd zijn. Indien u geen volledige cookie toestemming heeft gegeven kan het zijn dat de website van DCP niet volledig werkt. Voor zover er met deze derde partijen persoonsgegevens worden gedeeld wordt zeker gesteld dat deze partijen aangesloten zijn bij het Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie, waarmee een optimaal beschermingsniveau wordt gegarandeerd. Het plaatsen van deze en andere cookies zoals in deze Privacy Policy omschreven kunt u weigeren, door uw toestemming te onthouden of om uw browser zo in te stellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookie beleid.

Behoudens de ter beschikkingstelling aan de hiervoor genoemde partijen zal DCP uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst (levering) of om haar wettelijke verplichtingen na te komen.

  1. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

DCP neemt voortdurend passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, verlies, verwijdering, openbaring en oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te bewaken. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

  1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

DCP bewaart uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden als genoemd in deze Privacy policy. Indien DCP persoonsgegevens verwerkt op grond van het feit dat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, dan kunt u die toestemming altijd weer intrekken. Ten behoeve van statistische doeleinden kan DCP uw persoonsgegevens langer bewaren dan strikt noodzakelijk, maar in dat geval treft DCP aanvullende technische en organisatorische maatregelen om het beginsel van minimale gegevensverwerking te garanderen.

  1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door DCP of indien u uw persoonsgegevens die DCP heeft verwerkt wil inzien, laten verwijderen, laten corrigeren, wijzigen, bezwaren heeft tegen de verwerking of hangende deze verzoeken uw recht van beperking wil inroepen, kunt u contact opnemen met DCP via de onderstaande contactgegevens. DCP zal in beginsel binnen één maand inhoudelijk op uw verzoek reageren.

Indien u bent aangemeld voor onze nieuwsbrief maar niet langer e-mails van ons wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via de link in de relevante mailing.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door of namens DCP kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar externe DCP websites. De websites van deze andere partijen kunnen andere, specifieke privacy voorwaarden bevatten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierop te letten en te controleren alvorens informatie ter beschikking te stellen aan deze websites. DCP is niet verantwoordelijk voor de privacy regels die gelden op externe websites.

  1. Wijzigingen en contact

Mocht DCP veranderingen aanbrengen in het beleid ten aanzien van privacy en informatiebewaking dan hoort u dat te weten. Veranderingen hieromtrent maken wij kenbaar op deze pagina. Indien wij dit beleid aanpassen dan zullen wij hierop de aandacht vestigen via hyperlinks.

 

Contact:
Digital Core Products B.V.,
Kortsteekterweg 57A Alphen aan de Rijn
E-mail: info@mijnvoer.nl

 

Versie: 5 juni 2019