Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

In deze disclaimer worden de voorwaarden voor het gebruik van deze website beschreven. Deze website wordt u alleen als vraag en aanbod website en ter algemene kennis aangeboden. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Indien u niet met de voorwaarden van MijnVoer.nl B.V. akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website niet verder te bezoeken of te gebruiken. De voorwaarden kunnen te allen tijde door MijnVoer.nl B.V. worden gewijzigd. Deze gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing.

Het onderstaande is van toepassing op deze website:

  1. De inhoud van deze website wordt met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Helaas kunnen wij niet garanderen dat er nooit fouten zullen voorkomen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de informatie welke verstrekt wordt via deze website. MijnVoer.nl B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of daaraan gelieerde diensten. Voorts geeft MijnVoer.nl B.V. geen garantie dat alle informatie volkomen juist is en/of blijft en dientengevolge kan MijnVoer.nl B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade, verlies van winst, ten gevolge van het gebruik van, het vertrouwen op, of het handelen op basis van informatie op de website. Voorts wordt geen garantie gegeven wat betreft de bruikbaarheid van de inhoud van de website. Deze website heeft een algemeen karakter en de uitleg of het advies is niet gericht op een specifieke situatie of probleem.
  2. MijnVoer.nl B.V. mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. MijnVoer.nl B.V. is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  3. Het downloaden van informatie of ander materiaal dat via deze website ter beschikking wordt gesteld is op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden.
  4. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafische weergaven, audio, video, HTML code, en teksten, mag worden verveelvoudigd, gereproduceerd, geüploaded, gepost, verzonden, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MijnVoer.nl B.V.. Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze website berust immers bij MijnVoer.nl B.V.. Niets op deze website kan en mag worden gezien als het impliciet of expliciet verlenen (noch als een erkenning hiervan wegens een niet uitdrukkelijke ontkenning) van een gebruiksrecht voor enig auteursrecht, octrooi, handelsmerk of andersoortig intellectueel eigendomsrecht van MijnVoer.nl B.V. of enige andere partij. U bent zelf verantwoordelijk voor alles dat u vanuit deze website verzendt.
  5. Hoewel MijnVoer.nl B.V. ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan MijnVoer.nl B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
  6. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van MijnVoer.nl B.V. wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.