Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden MijnVoer.nl BV


Artikel 1 – Definities
In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Gebruikers: Alle veehouders, adviseurs, mengvoerproducenten en andere leveranciers, die gebruik maken van de producten en diensten van MijnVoer.nl BV.
 • Overeenkomst op afstand: Een bindende overeenkomst over samenstelling, hoeveelheid, levering en facturatie van een diervoeder(middel) tussen een veehouder en mengvoerproducent/leverancier, die tot stand gekomen is via een internetplatform van MijnVoer.nl BV.
 • Daar waar over MijnVoer wordt gesproken in deze “Algemene gebruiksvoorwaarden MijnVoer.nl BV”, wordt steeds bedoeld het geheel aan activiteiten van MijnVoer.nl BV. Hieronder vallen alle activiteiten met handelsnamen waarin opgenomen is: MijnVoer, eFeed en MijnVoerMarkt.


Artikel 2 – Algemeen
Deze Algemene gebruiksvoorwaarden en de Overige beleidsregels vermeld op MijnVoer vormen de gehele overeenkomst tussen de Gebruiker en MijnVoer. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.


Artikel 3 – Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van MijnVoer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Gebruikers.


Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 • Gebruiker gaat ermee akkoord MijnVoer niet aansprakelijk te houden voor wat door andere Gebruikers wordt gedaan en gaat akkoord met hetgeen hierover in de overige beleidsregels is vastgelegd.
 • MijnVoer is niet aansprakelijk voor de door Gebruikers geleden directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook (onder andere in geval van overmacht zoals door natuurrampen, storingen in de telecommunicatie infrastructuur of gebreken in programmatuur die niet door MijnVoer worden beheerd of zijn ontwikkeld). Dit behalve en voor zover onherroepelijk komt vast te staan dat eventuele schade een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van MijnVoer.
 • Indien MijnVoer ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van MijnVoer voor de door Gebruiker geleden schade te allen tijde beperkt tot het maximaal door de Gebruiker direct of indirect betaalde bedrag voor de diensten van MijnVoer aan MijnVoer gekoppeld aan 3 facturen uit hoofde van de betreffende overeenkomst op afstand.

Artikel 5 – Bescherming van uw privacy
In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt.


Artikel 6 – Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst op afstand tussen Gebruikers komt tot stand na een correcte bestelling met vastgelegde samenstelling en hoeveelheden naar de geselecteerde producent/leverancier. De overeenkomst wordt pas definitief na bevestiging (akkoord) per e-mail op samenstelling en levering door de producent/leverancier naar de veehouder.


Klachtenregeling
Klachten over de dienstverlening van MijnVoer kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen een bekwame tijd en volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. MijnVoer zal ernaar streven binnen 7 werkdagen na het indienen van de klacht te reageren.


Geschillen
Indien er bewezen gebreken zijn bij de door de producenten/leveranciers geleverde goederen, dient u dit binnen 24 uur na levering kenbaar te maken bij betreffende leverancier. Dit dient schriftelijk te gebeuren onder vermelding van het bestelnummer en de besteldatum. Steeds zullen de “Leveringsvoorwaarden” van betreffende producent c.q. leverancier de uitgangspunten vormen bij de oplossing van dit geschil.


Overige beleidsregels

Regels voor alle Gebruikers

 • MijnVoer is een kennis en bemiddelingsplatform. MijnVoer functioneert als een laagdrempelig platform waarin iedere Gebruiker kennis kan delen en vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden.
 • Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en legaliteit van de gebruikte samenstellingen. Om dit te borgen dienen mengvoerproducenten/ leveranciers te allen tijden te voldoen aan de eisen (wettelijk en ketenconcepten) en te beschikken over een geldige VWA-registratie, GMP-erkenning en SecureFeed lidmaatschap voor melkvee- en pluimveevoeders, of gelijkwaardig. De leveranciers van grondstoffen dienen gebruik te maken van de VERNOF Voorwaarden en de CNGD uitgangspunten, of gelijkwaardig. Buitenlandse aanbieders dienen over geldige gelijkwaardige erkenningen te beschikken. Deelnemende mengvoerproducenten/leveranciers dienen eveneens te beschikken over een adequate verzekering voor productaansprakelijkheid conform EU wetgeving.
 • MijnVoer is niet actief betrokken bij de uitvoering van een eventuele daadwerkelijke overeenkomst tussen veehouder en mengvoerproducent/leverancier. Gebruikers verklaren alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst te zullen nakomen. Gebruikers dienen eventuele geschillen met één of meerdere andere Gebruikers zelf op te lossen. Gebruikers vrijwaren MijnVoer.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met voornoemde geschillen.
 • Naast de Algemene gebruiksvoorwaarden en Overige beleidsregels zijn de Leveringsvoorwaarden van Gebruikers van toepassing op iedere overeenkomst tussen Gebruikers.
 • Het is Gebruikers (zijnde veehouders en producenten/ leveranciers) niet toegestaan binnen 3 maanden na een gesloten overeenkomst op afstand, buiten MijnVoer gelijksoortige overeenkomsten met elkaar aan te gaan. MijnVoer behoudt zich in dit geval het recht voor om Gebruikers van deelname uit te sluiten en de gederfde inkomsten op de Gebruiker te verhalen.
 • MijnVoer heeft eveneens het recht Gebruikers van deelname uit te sluiten wanneer zij zich niet houden aan de Algemene gebruiksvoorwaarden en de Overige beleidsregels of wanneer zij de aangegane betalingsverplichtingen niet nakomen.

Voederwaarde

 • Mijnvoer hanteert voor mengvoer de nutriënten en voederwaarde van de grondstoffen volgens CVB tabel. Voor zetmeelrijke producten wordt gerekend met een correctie van de energiewaarde door het persproces. Toevoegingen krijgen een energie waardering conform het percentage inmenging.
 • Voor (natte) bijproducten worden de door de leverancier opgegeven gehaltes gehanteerd. Voor (natte) bijproducten worden de door de leverancier opgegeven gehaltes gehanteerd. Leveranciers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor een correcte opgave van de voederwaarde van deze producten.
 • De gebruikte grondstoffen zijn allen natuurproducten, dit betekent dat door productie en/of oogstomstandigheden de werkelijke waarden van de grondstoffen zoals gebruikt iets af kunnen wijken van de berekende waarden. De procentuele grondstof samenstelling van de voeders zoals berekend en doorgestuurd is leidend en zal geproduceerd worden binnen de technische mogelijkheden en grondstoffenspecificaties van de producent. De bijbehorende label van het daadwerkelijk geleverde voer kan op gehaltes en inmengingpercentage dus beperkt afwijken van de berekende waarden in MijnVoer.
 • MijnVoer kiest er bewust voor om niet continu samenstellingen aan te passen om kleine afwijkingen in grondstoffen te corrigeren. In de visie van MijnVoer hebben dieren meer baat bij een constante samenstelling, dan bij een constant berekende nutriëntwaarde. Gebruikers zijn zich hiervan bewust en verklaren nadrukkelijk hiermee akkoord te gaan.

Betalingsbeleid

 • Deelname en gebruik maken van MijnVoer is kosteloos voor alle Gebruikers. Uitsluitend bij een tot stand gekomen overeenkomst tussen Gebruikers ontvangt MijnVoer als intermediair een vergoeding (commissie) over de geleverde tonnen voer/grondstoffen. De commissie van leveringen van voedermiddelen is te betalen door de producent/leverancier. Eventuele andere diensten zullen bij betreffende Gebruikers gefactureerd kunnen worden
 • Een juiste bestelling komt eerst tot stand na vooruitbetaling c.q. garantstelling van de betaling van de volledige bestelling. Met andere woorden pas als het te betalen bedrag op de (derdengeld) rekening van MijnVoer staat en/of de garantstelling is geregeld, is de bestelling definitief. MijnVoer staat vervolgens garant voor betaling aan de mengvoerproducent/grondstofleverancier en voor levering van de goederen aan de veehouder, alswel betaling aan andere Gebruikers
 • Mocht uitlevering van het voer onverhoopt niet plaats kunnen vinden, dan zorgt MijnVoer voor terugbetaling van het volledige vooruit betaalde bedrag aan de veehouder.
 • Definitieve facturatie van de geleverde voeders geschiedt rechtstreeks van geselecteerde producent/leverancier naar veehouder. Op deze factuur wordt het reeds betaalde bedrag verrekend. Facturen, manco of surplus zijn binnen 7 dagen te betalen/crediteren door Gebruikers, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Niet nakomen van deze afspraak geeft MijnVoer het recht deelnemers onmiddellijk en onherroepelijk uit te sluiten van deelname.

Gebruik van de (inhoud) van MijnVoer

 • Het is Gebruikers niet toegestaan de website van MijnVoer of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede wordt verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van de) site, anders dan conform het doel van de website en uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van MijnVoer.nl BV.

U verklaart de Algemene gebruiksvoorwaarden en de daarbij behorende Overige beleidsregels gelezen en begrepen te hebben en hiermee akkoord te gaan.