Algemene voorwaarden

ALGEMENE VEILING, - EN VERKOOPVOORWAARDEN

Deze voorwaarden worden gehanteerd door Digital Core Products B.V.

 

Artikel 1                Definities

In deze Veiling, - en verkoopvoorwaarden wordt, zowel in enkelvoud als meervoud, het navolgende verstaan:

 • Aanbod: Een aanbod van een Verkoper tot verkoop van een of meerdere Producten via een Veiling of de Verkoopfunctionaliteit;
 • Account: het door een Gebruiker aangemaakte persoonlijke gebruikersaccount waarmee toegang wordt verkregen tot en gebruik kan worden gemaakt van de Dienst;
 • Bieding / Bod: een bieding verricht door (aspirant)Koper op Producten of een combinatie van Producten verricht via de Website, exclusief BTW en Kosten;
 • Cookie Verklaring: het cookiebeleid van DCP die weergegeven is op de Website;
 • DCP: Digital Core Products B.V., gevestigd (2407 AJ) Alphen a/d Rijn, Kortsteekterweg 57A (KvK nummer 66174260);
 • Dienst: de Website, het Account en alle de door DCP via de Website aangeboden diensten zoals de Veiling en Verkoopfunctionaliteit;
 • Gebruikers: de (aspirant)Kopers en Verkopers die zich hebben geregistreerd en die gebruik maken van de Dienst;
 • Inloggegevens: de gebruikersnaam, het wachtwoord en eventuele extra beveiligingsinformatie voor (aspirant)Kopers waarmee zij toegang krijgen tot hun Account;
 • Koopovereenkomst: Een via de Verkoopfunctionaliteit en/of Veiling tot stand gekomen koopovereenkomst tussen de Verkoper enerzijds en (aspirant)Koper anderzijds;
 • Koopsom: het bedrag van de hoogste Bieding vermeerderd met de Kosten en de daarover door de Koper verschuldigde omzetbelasting, danwel, indien geen sprake is van Veiling, Koopsom vermeerderd met daarover verschuldigde BTW. De Koopsom wordt definitief door Verkoper bepaald per gewichtseenheid en/of aan de hand van he drogestofgehalte van het Product. (aspirant)Koper kan geen rechten ontlenen aan de Koopsom zoals die in de Veiling wordt weergegeven;
 • (aspirant)Koper: de meerderjarige, handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon die zakelijk en niet als consument handelt, of rechtspersoon, die zich op de via de Website voorgeschreven wijze heeft geregistreerd en gebruik maakt van de daarop aanwezige Diensten en/of aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden;
 • Kosten: het eenmalige vaste bedrag (1.) per Veiling waarbij een Product is Toegewezen of (2.) totstandkoming van de koop bij de Verkoopfunctionaliteit, zoals bepaald in artikel 9, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Indien meerdere Koopovereenkomsten worden verricht, kan een staffelkorting op de Kosten van toepassing zijn. DCP heeft het recht om eenzijdig de Kosten te wijzigen. DCP maakt wijzigingen van de Kosten op haar Website bekend, ten minste 14 dagen voordat de wijzigingen in werking treden.
 • Privacy Verklaring: betreft de Privacy Verklaring die weergegeven is op de Website;
 • Producten: één of meer goederen die via de Website worden geveild of verkocht;
 • Toewijzing: de verklaring van DCP aan de (aspirant)Koper dat de Producten waarop de (aspirant)Koper via de Veiling een Bod heeft uitgebracht aan hem definitief zijn toegewezen onder voorwaarde van betaling van de Koopsom. Dit betreft een aanvaarding in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Toewijzing vindt uitsluitend plaats via toezending van een factuur, dan wel bevestigingse-mail;
 • Veiling: de online veiling via de Website;
 • Verkoopfunctionaliteit: de verkoopfunctionaliteit die een Verkoper in staat stelt Producten aan te bieden.
 • Verkoper: de natuurlijke persoon die zakelijk en niet als consument handelt, of rechtspersoon die Producten via de Website aanbiedt;
 • Voorwaarden: deze algemene veiling, - en verkoopvoorwaarden;
 • Website: de website ‘www.mijnvoermarkt.nl’ met daaraan gekoppeld de omgeving van DCP met de Veiling en Verkoopfunctionaliteit.

 Artikel 2                Toepasselijkheid voorwaarden en omschrijving dienstverlening

2.1          Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruik van een Dienst door Gebruikers, ieder Aanbod en iedere via de Website gesloten (koop)overeenkomst, alle daarmee verbandhoudende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard en ieder gebruik van de Account en de Dienst.

2.2          De toepasselijkheid van alle door Gebruikers gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden jegens DCP wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. In afwijking van artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek is DCP niet gebonden aan afwijkingen van de offerte van DCP die in de aanvaarding door (aspirant)Koper voorkomen.

2.3          Bij de voltooiing van de registratie dient de Gebruiker zich akkoord te verklaren met deze Voorwaarden en Privacy Verklaring. Zowel de voltooiing van de registratie als het gebruik van de Dienst houdt aanvaarding in van deze Voorwaarden, de Privacy Verklaring en Cookieverklaring en alle daarin opgenomen (derden)bedingen.

2.4          In bepaalde gevallen biedt de Dienst de optie dat de Verkoper zijn leveringsvoorwaarden van toepassing kan verklaren op de Koopovereenkomst met de (aspirant)Koper. In het geval waarin Verkoper zijn leveringsvoorwaarden op de Koopovereenkomst met (aspirant)Koper van toepassing heeft verklaard via de Dienst, zijn deze leveringsvoorwaarden van kracht tussen Verkoper en (aspirant)Koper. De leveringsvoorwaarden van Verkoper hebben in dit geval voorrang boven hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald ten behoeve van de Verkoper in zijn relatie met de (aspirant)Koper. DCP draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de inhoud, juistheid en/of correctheid van de algemene voorwaarden van de Verkoper. De Verkoper is te allen tijde zelf verplicht om ervoor zorg te dragen dat zijn algemene voorwaarden juist en volledig zijn en dat DCP over de juiste versie van de algemene voorwaarden beschikt die via de Dienst van toepassing worden verklaard.

2.5          De Voorwaarden, Privacy Verklaring en Cookie Verklaring kunnen worden geraadpleegd en gedownload op https://www.mijnvoermarkt.nl/cookiebeleid/ en https://www.mijnvoermarkt.nl/privacy-verklaring/.

2.6          DCP heeft het recht om deze Voorwaarden aan te passen en nadere regels en procedures op te stellen inzake het gebruik van de Dienst. De Gebruikers zullen alle door DCP opgestelde en op te stellen gebruiksvoorschriften, -voor­waarden en -proce­du­res, zoals vastgelegd, of zoals vast te leggen, stipt en getrouw naleven.

2.7          Indien de Voorwaarden worden aangepast, dient de Gebruiker zich op de door DCP aangegeven wijze akkoord te verklaren met de aangepaste voorwaarden alvorens het gebruik van het Account en de Dienst te kunnen continueren.

2.8          DCP heeft het recht om naast deze Voorwaarden bijzondere (algemene) voorwaarden van toepassing te verklaren. Bij strijdigheid met deze Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de bijzondere voorwaarden.

Artikel 3                Registratie en Account

3.1          Om gebruik te kunnen maken van een Dienst is het noodzakelijk om over een Account te beschikken.

3.2          Om zich te kunnen registreren en als (aspirant)Koper en/of Verkoper te kunnen handelen, dient de Gebruiker:

 • te beschikken over een UBN;
 • te beschikken over een BTW-nummer;
 • een Account te hebben aangemaakt op de Website;
 • te bevestigen dat de Voorwaarden zijn aanvaard;
 • te beschikken over een Nederlandse betaalrekening;
 • te beschikken over een Nederlands postadres.

3.3          Bij het aanmaken van het Account dienen de door DCP aangegeven gegevens te worden ingevuld. Gebruikers garanderen dat alle nodige gegevens die zij invullen, actueel en naar waarheid en volledig ingevuld zijn en blijven.

3.4          Op het moment dat de registratieprocedure is voltooid, of zo veel later als DCP en Gebruiker zijn overeengekomen, stelt DCP de Inloggegevens voor het Account ter beschikking.

3.5          Met de Inloggegevens krijgt de Gebruiker toegang tot zijn Account en de Dienst.

3.6          DCP heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van reden geen Account te verlenen.

Artikel 4                Rechten en verplichtingen van de Gebruiker

4.1          De Dienst mag uitsluitend worden gebruikt voor het beoogd gebruik zoals weergegeven in de productdocumentatie. Gebruik voor andere doeleinden is verboden.

4.2          Elk gebruik van de Dienst is strikt persoonlijk voor Gebruiker. Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en dienen als vertrouwelijk en geheim te worden behandeld. Gebruiker dient het verlies en/of het misbruik van Inloggegevens en/of de Dienst onmiddellijk aan DCP te melden.

4.3          Het is Gebruiker niet toegestaan om:

 • de broncode van de Website te achterhalen via reverse engineeren, decompilatie, of andere technieken;
 • andere personen en/of organisaties/ondernemingen toegang tot hun Account en/of de Dienst te geven;
 • de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals, maar niet beperkt tot: ‘timesharing’, verhuur en opleidingsdoeleinden.

4.4          De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Dienst, inhoudende maar niet beperkt tot het ongeautoriseerde gebruik en/of het gebruik van de Dienst voor illegale doeleinden. Gebruiker is in dit kader aansprakelijk jegens DCP voor het gebruik van de Dienst. Gebruiker zal DCP volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor alle (negatieve) gevolgen indien sprake is van misbruik van de gebruikersnaam en /of het wachtwoord gekoppeld aan het Account.

4.5          Gebruiker vrijwaart DCP volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door zijn gebruik van de Dienst, of door het niet nakomen van de verplichtingen uit deze Voorwaarden of het handelen in strijd daarmee.

4.6          De Gebruiker staat ervoor in dat:

 • alleen hij toegang heeft tot zijn Account en de Dienst;
 • de verleende toegang tot het Account en/of de Dienst uitsluitend zullen worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden en zodanig dat geen inbreuk wordt ge­maakt op rechten van derden, waaron­der begrepen doch niet beperkt tot rechten van intel­lec­tuele eigen­dom;
 • hij zich zal opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig handelend (internet)gebruiker verwacht mag worden;
 • hij zich zal houden aan de (technische) voor­schrif­ten, voor­waarden en proce­du­res, die door DCP worden ver­strekt;
 • hij zich ervan zal onthouden DCP en overige Gebruikers, te hinderen en/of schade toe te brengen. Het is de Gebruiker verboden processen of programma's - al dan niet via de Dienst - op te starten waarvan men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat daarmee hinder en/of schade kan worden toegebracht aan de Dienst, DCP en overige Gebruikers of andere internetgebruikers.

4.7         Het is de Gebruiker niet toegestaan de Dienst te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de algemeen geldende fatsoensregels en zorgvuldigheidsregels en deze Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

 • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
 • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken, rechten op databanken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het openbaar maken en/of verspreiden van (kinder-)pornografie;
 • (seksuele) intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen of inbreuk maken op hun persoonlijke levenssfeer;
 • hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet;
 • denial of service attacks.

Gebruiker vrijwaart DCP voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het in strijd handelen met dit lid 7.

4.8         Gebruiker draagt zelf en voor eigen rekening zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en (internet)verbindingen om de toegang tot en het gebruik van de Dienst mogelijk te maken.

4.9         Gebruiker is verplicht om zelf zorg te dragen voor een recente back-up van alle informatie die zij in het Account en/of via de Website zelf heeft ingevoerd.

4.10       Gebruiker zal DCP alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van haar kan worden verwacht bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de Dienst.

4.11       Het gebruik van de Dienst kan op ieder gewenst moment door de Gebruiker worden beëindigd. De beëindiging laat onverlet dat de Gebruiker op basis van het gebruik van de Dienst reeds gesloten (koop)overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verplichtingen volledig dient te respecteren en na te komen.

Artikel 5                Rechten en Verplichtingen DCP

5.1          DCP spant zich in voor een optimale beschikbaarheid van de Dienst.

5.2          DCP staat er niet voor in dat de Dienst, of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen en worden verbeterd.

5.3          DCP staat uit­drukkelijk niet in voor het (ongestoord) functio­neren van telecommunicatieverbin­dingen, waaronder internetverbindingen.

5.4          DCP is niet gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens/data en/of informatie die de Gebruiker zelf heeft ingevoerd.

5.5          DCP spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de Dienst. Dit laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zijn systemen, gegevens en andere – al dan niet gevoelige – informatie afdoende te beveiligen.

5.6          In geen geval garandeert DCP:

 • onbelemmerde toegang tot de Dienst;
 • correcte en onbe­schadigde datatransmissie;
 • ongestoord en ononderbroken gebruik van de Dienst;
 • de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de Dienst.

5.7          DCP is bij de uitvoering van haar diensten gerechtigd gebruik te maken van de diensten van derden, op welke wijze dan ook. Indien DCP gebruik maakt van diensten van derden, zijn tevens de (algemene) voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing op het gebruik. DCP raadt u aan deze voorwaarden op voorhand goed te lezen.

5.8          DCP is niet verantwoordelijk voor de diensten van de derden zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel en hun privacy- en cookiebeleid. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze Voorwaarden, de Privacy Verklaring en Cookie Verklaring van DCP.

5.9          DCP is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de informatie en/of data, of de correctheid van de informatie en/of data die wordt ingevoerd en/of onderhouden en/of verwerkt en/of omgezet en/of gecommuniceerd door gebruikmaking van de Dienst en daarop aanwezige functionaliteit door de Gebruiker(s). De Gebruiker is hier zelf verantwoordelijk voor.

5.10        DCP heeft het recht om in de Dienst voorzieningen aan te brengen waardoor de toegang tot, of het gebruik daarvan onmiddellijk kan worden geblokkeerd.

5.11        Onderhoudswerkzaamheden, updates, wijzigingen en/of beperkingen zullen zoveel mogelijk voorafgaand aangekondigd worden via een nieuwbrief en/of een bericht op de homepage van DCP.

5.12        DCP is gerechtigd de Dienst (waaronder de functionaliteiten) naar eigen inzicht en behoeve te wijzigen, of te beperken.

5.13        Een wijzi­ging die naar het redelijk oordeel van DCP aanmerkelijke aanpas­sing vereist aan de zijde van de Gebruiker, zal zo spoedig mogelijk aan de Gebruiker kenbaar worden gemaakt. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op ver­goe­ding van schade, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

5.14        DCP is gerechtigd redelijkerwijs noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de loginprocedure die toegang tot het Account en/of de Dienst biedt, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Gebruiker jegens DCP ontstaat, tenzij dwingend recht anders bepaalt. DCP zal in een dergelijk geval de Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 6                Toegang, blokkering, buiten werking stelling van de Dienst

6.1       DCP heeft het recht om zonder opgaaf van reden en zonder vooraankondiging:

 • elk gebruik(srecht) en/of toegang tot de Dienst van de Gebruiker geheel of gedeeltelijk te blokkeren en/of te beëindigen;
 • de Dienst buiten werking te stellen en te houden;
 • het Account te wissen.

6.2       DCP kan de Gebruiker informeren over de beperking, blokkering en/of het beëindigen van de toegang tot en/of het gebruik van de Dienst, doch is hiertoe niet verplicht. Indien de beperking, blokkering en/of de beëindiging van de toegang tot en/of het gebruik van de Dienst in verband staat met de niet-nakoming van een betalingsverplichting van Verkoper aan DCP, dan zal DCP de Verkoper hierover informeren.

6.3       De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de (tijdelijke) blokkering van de Dienst zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel inhoudt dat de Dienst (tijdelijk) niet meer beschikbaar is.

6.4       Voor de gevolgen van het blokkeren en/of beperken van de toegang tot en/of het buiten werking stellen van de Dienst en/of het beëindigen van de gebruiksrechten daarop, is DCP niet aansprakelijk, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Artikel 7                Voorwaarden en gebruik van een Dienst

7.1       Iedere Gebruiker dient te beschikken over een Account, alvorens van een Dienst gebruik te kunnen maken.

7.2       De Gebruiker dient zich op eerste verzoek van DCP op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan de Gebruiker door DCP kan worden uitgesloten het gebruik van een Dienst of gedeelte daarvan. DCP zal de Gebruiker hiervan zo veel mogelijk op voorhand informeren.

7.3       Het is de Koper niet toegestaan om Producten die hij via de Website koopt opnieuw aan te bieden via een Veiling of de Verkoopfunctionaliteit.

7.4       De Koper is verplicht om vragen die Kopers rechtstreeks of via DCP aan hem stellen, binnen 24 uur na ontvangst te beantwoorden.

7.5       DCP bepaalt hoe de Veiling gaat verlopen. Instructies en aanwijzingen van DCP betreffende de Veiling of daarin gerelateerde onderwerpen dienen door de Gebruikers en overige geïnteresseerde partijen te worden opgevolgd.

7.6       DCP en Verkoper zijn ieder gerechtigd om voor een Veiling een minimumprijs en/of minimale verhoging vast te stellen. DCP en Verkoper zijn niet verplicht om de hoogste bieding van de Veiling openbaar te maken.

7.7       Onverminderd hetgeen voor het overige in deze Voorwaarden is bepaald, is DCP te allen tijde gerechtigd om deelname van een Gebruiker aan een Veiling te weigeren of naar eigen goeddunken te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn jegens Gebruiker.

7.8       DCP is te allen tijde gerechtigd om van Gebruiker nakoming te vorderen indien een bieding of koop heeft plaatsgevonden via het Account van de Gebruiker.

7.9       DCP is te allen tijde gerechtigd om de verkoop via de Verkoopfunctionaliteit en/of een Veiling te annuleren, op te schorten, of sluitingsdata van lopende verkopen of Veilingen uit te stellen.

Artikel 8                Producten, toestand, onderzoek en (markt)prijs

8.1       Enkel DCP heeft het recht om te bepalen welke Producten (en/of soorten daarvan) op haar Website mogen worden aangeboden en vanaf welk moment.

8.2       Enkel DCP heeft het recht om aanbod van Producten op haar Website te beperken en/of te verwijderen. In dit licht heeft DCP het recht om bepaalde Producten uit te sluiten.

8.3       DCP heeft het recht op elk gewenst moment wijzigingen in de Producten door te voeren, zonder dat Gebruiker hier rechten aan kan ontlenen.

8.4       Met betrekking tot hetgeen in lid 1 tot en met 3 van dit artikel is bepaald, heeft DCP ook het recht om een Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Producten op de Website aan te bieden. Bij een verbod dient de Verkoper onmiddellijk het aanbod van het Product te verwijderen en verwijderd te houden van de Website, onverlet het recht van DCP om het betreffende Product zelf te (laten) verwijderen.

8.5       Alle op de Website door de Verkoper ingevoerde en door DCP getoonde Producten, productsamenstellingen, drogestofgehaltes (en dergelijke) en inlichtingen zijn indicatief, worden naar beste weten gedaan en berusten in voorkomend geval op analyse af fabriek. DCP en Verkoper staan niet in voor de juistheid daarvan. DCP is niet aansprakelijk voor de vermeldingen op de Website door een Gebruiker. Vermelde waarden zijn gemiddelde waarden van de Producten. De Producten zijn natuurproducten en schommelingen in de chemische samenstelling (waarden) van deze producten zijn derhalve mogelijk. Aan de vermeldde waarden kunnen geen rechten worden ontleend. Voorts levert onder, - of overschrijding van voornoemde waarden in de Producten geen grond op voor een (aspirant)Koper voor het stellen van wanprestatie of onrechtmatige daad.

8.6       DCP kan voorwaarden stellen aan de Producten die op de Website worden getoond. In voorkomend geval worden deze voorwaarden getoond aan Verkopers op de Website, of hun Account.

8.7       De (aspirant)Koper is verplicht de Producten bij afname deugdelijk te onderzoeken, waarbij moet worden nagegaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Gebreken moeten uiterlijk bij afname aan DCP en Verkoper worden gemeld.

8.8       De (aspirant)Koper koopt de Producten van Verkoper voetstoots en in de toestand waarop het zich op het moment van levering bevinden met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Tevens, zelfs indien geen sprake is van executoriale verkoop, geldt hetgeen omschreven onder artikel 7:19 van het Burgerlijk Wetboek.

8.9       De Verkoper is verplicht om zijn aanbod, Producten en uitvoering van een Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wetten, regelgeving en deze Gebruiksvoorwaarden. Het is de Verkoper verboden om hiervan af te wijken, of de koop met een (aspirant)Koper buiten de Website te (her)sluiten.

Artikel 9                Totstandkoming Koopovereenkomst in geval van Veiling en gebruik Verkoopfunctionaliteit

Bij Veiling

9.1       Een Koper kan in het geval van Veiling een Bieding uitbrengen op de wijze zoals weergegeven op de Website.

9.2       DCP is gerechtigd, zonder opgave van redenen, Biedingen niet te accepteren. De Gebruiker is gebonden aan een Bieding, die als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. DCP, noch haar medewerkers of door DCP ingeschakelde derden, noch Verkoper, zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade die bij of in verband met de Bieding wordt veroorzaakt, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van DCP c.q. bedrijfsleiding van Verkoper, dan wel een door hen ingeschakelde hulppersoon.

9.3       De (aspirant)Koper die de hoogste Bieding uitbrengt, wordt na de Toewijzing als Koper aangemerkt. Bij verschil van mening tussen (aspirant)Kopers en DCP over de Toewijzing beslist DCP bij wijze van bindend advies wie geacht moet worden de hoogste Bieding te hebben uitgebracht, zonder dat (aspirant)Kopers daaraan enig recht kunnen ontlenen.

9.4       De op één na hoogste bieder is verplicht zijn Bieding tot en met de dag dat de overdracht van het Product heeft plaatsgevonden gestand te doen voor het geval de hoogste Bieding ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat de hoogste bieder zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt, of omdat de overeenkomst met de hoogste bieder om een andere reden niet tot stand komt.

9.5       Op het moment van Toewijzing ontvangen Koper en Verkoper een e-mail waarin de Toewijzing wordt bevestigd.

Bij gebruik Verkoopfunctionaliteit

9.6       De koop komt tot stand op het moment dat de Koper het bestelproces heeft afgerond op de wijze zoals aangegeven.

Algemeen

9.7       De (aspirant)Koper zal de algemene voorwaarden van Verkoper moeten accepteren op de wijze zoals is weergegeven, alvorens een Koopovereenkomst tot stand komt.

9.8       De (aspirant)Koper is zich er van bewust dat de Producten die worden aangeboden via de Verkoopfunctionaliteit en/of Veiling aan de in de Koopovereenkomst vermelde Verkoper in eigendom toebehoren. DCP handelt uitsluitend als bemiddelaar in de zin van artikel 7:425 van het Burgerlijk Wetboek. Er komt geen Koopovereenkomst tot stand tussen DCP en (aspirant)Koper.

Artikel 10              Betaling, zekerheidstelling, termijnen

10.1     De (aspirant)Koper dient de Koopsom uiterlijk binnen de door DCP gestelde termijn van afname zoals omschreven in artikel 11 van de Voorwaarden te hebben betaald aan Verkoper, op de wijze en op de bankrekening zoals door DCP aangegeven. DCP zal op de Website de beschikbare betaalopties voor Koper en Verkoper weergeven.

10.2     Bij Toewijzing van een Veiling of het afronden van een bestelproces bij de Verkoopfunctionaliteit is de Verkoper de Kosten verschuldigd zoals door DCP aan Verkoper schriftelijk kenbaar wordt gemaakt.

10.3     De Verkoper is de Kosten niet verschuldigd op het moment dat de Koper de Koopovereenkomst heeft geannuleerd of ontbonden conform de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de Verkoper.

10.3     De Verkoper dient de Kosten uiterlijk binnen de door DCP gestelde termijn te hebben betaald op de wijze en op de bankrekening zoals door DCP aangegeven.

10.3     Na het verstrijken van de door DCP gestelde betalingstermijn is de (aspirant)Koper en/of de Verkoper van rechtswege in verzuim.

10.4     In geval van Veiling en Verkoopfunctionaliteit  is Verkoper voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de juiste (manier van) nakoming door Koper van de Koopovereenkomst met Verkoper. Verkoper vrijwaart DCP voor enige claim die een Koper in verband met de Koopovereenkomst met de Verkoper instelt jegens DCP.

10.5     Betaling door Gebruikers dient te gescheiden zonder korting of verrekening, voor zover wettelijk toelaatbaar.

10.6     Alle termijnen waaraan Gebruiker zich moet houden gelden als fatale termijnen zodat de Gebruiker bij overschrijding van die termijnen zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is.

10.7     Indien DCP invorderingsmaatregelen treft tegen de Gebruiker die in verzuim is komen de kosten, vallende onder die invordering – met een minimum van 10% van het openstaande bedrag – ten laste van de Gebruiker.

Artikel 11              Afname

11.1     De (aspirant)Koper is verplicht de gekochte Producten af te nemen op de door DCP vastgestelde plaats en tijd en bij gebreke daarvan binnen de daarvoor op de Website gestelde termijn, of op de door Koper en Verkoper nader overeengekomen leveringstermijn, op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs. De levering van de gekochte Producten vindt plaats door afname. De afname bestaat uit de door de Verkoper ter beschikking stellen van de gekochte Producten aan de (aspirant)Koper. Het risico ter zake van de gekochte Producten is voor de (aspirant)Koper vanaf het moment van levering. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige Koopsom en het eventueel overige verschuldigde door de (aspirant)Koper is voldaan.

11.2     De (aspirant)Koper dient bij de afname van de gekochte Producten de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en aanwijzingen door of namens DCP en/of Verkoper onvoorwaardelijk en onverkort op te volgen. De (aspirant)Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte Producten veroorzaakte schade en zal DCP en Verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. De (aspirant)Koper is op eerste verzoek van DCP gehouden om aan DCP zekerheid te stellen voor het geval in het kader van de afname van de gekochte Producten schade wordt ondervonden.

11.3     Een overeengekomen levertermijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

11.4     Een overeengekomen levertermijn gaat pas in nadat de (aspirant)Koper alle gegevens, waarvan DCP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Koopovereenkomst, aan DCP heeft verstrekt.

Artikel 12              Eigendomsovergang

12.1     Indien de Producten worden verkocht in opdracht van een curator gaat het eigendom niet eerder over naar (aspirant)Koper dan dat de rechter-commissaris toestemming heeft gegeven voor het sluiten van de Koopovereenkomst.

12.2     (aspirant)Koper dient DCP direct te informeren indien een derde enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen vestigen of doen gelden.

Artikel 13              Overmacht

13.1     Onder overmacht wordt verstaan elke niet aan DCP en/of Verkoper toe te rekenen omstandigheid of gebeurtenis, waardoor nakoming van een verplichting van DCP en/of Verkoper redelijkerwijs niet kan worden gevergd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen onvoldoende oogst, misoogst, bedrijfsstoornis, werkstaking, of bedrijfsonderbreking van welke aard ook, brand spoorwegstaking, defecte vervoermiddelen of andere transportbelemmeringen van welke aard ook waardoor het vervoer naar Verkoper en/of van Verkoper naar (aspirant)Koper wordt bemoeilijkt dan wel verhinderd, uitblijvende vertraagde of te late levering door één of meer toeleveranciers en over het algemeen omstandigheden die storend werken op de regelmatige productie bij Verkoper en op de aflevering aan (aspirant)Koper.

13.2     Onder onvoldoende danwel misoogst wordt verstaan het geheel of gedeeltelijk mislukken van de oogst van de door Verkoper benodigde grond, - en of hulpstoffen ten gevolgen waarvan Verkoper niet, niet tijdig, of slechts onder voor Verkoper meer bezwarende voorwaarden over de door Verkoper benodigde grond, - en/of hulpstoffen kan beschikken.

13.3     De hiervoor onder lid 2 omschreven uitblijvende, vertraagde of te late levering door een toeleverancier ziet op de door Verkoper benodigde grond, - en hulpstoffen ten gevolgde waarvan Verkoper niet, niet tijdig, of slechts onder voor Verkoper meer bezwarende voorwaarden over de door Verkoper benodigde grond en/of hulpstoffen kan beschikken.

13.4     Overmacht in de ruimste zin van het woord ontheft DCP en Verkoper van hun plicht binnen een bepaalde termijn of op een bepaalde datum te leveren en geeft haar het recht zo nodig de Koopovereenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving daarvan aan (aspirant)Koper, zonder dat (aspirant)Koper het recht heeft op schadevergoeding.

13.5     Indien de overmacht intreedt terwijl de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, blijft het reeds afgeleverde deel van de Producten behouden en zijn Gebruikers gehouden de daarvoor verschuldigde koopsom en Kosten te voldoen.

13.6     Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn Gebruikers en DCP gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dit onverminderd hetgeen voor het overige in deze Voorwaarden is bepaald.

Artikel 14              Aansprakelijkheid

14.1     DCP sluit iedere aansprakelijkheid voor schade (zowel directe als indirecte schade) jegens Verkoper en jegens (aspirant)Koper uit, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van DCP en/of haar bedrijfsleiding.

14.2     DCP sluit iedere aansprakelijkheid van schade (zowel directe als indirecte schade) van Verkoper jegens (aspirant)Koper(s) uit , behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper en/of haar bedrijfsleiding.

14.3     Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat onder indirecte schade zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel onder andere wordt begrepen: gevolgschade, winstderving, omzetderving, verminderde goodwill, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van (andere) (aspirant)Kopers en/of Verkopers, verminking, vernietiging of verlies van gegevens.

14.4     Indien DCP na toepassing van de overige bepalingen uit deze Voorwaarden nog aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid van DCP beperkt tot het netto factuurbedrag aan Kosten dat DCP ontvangt in het kader van de door haar uitgevoerde opdracht die betrekking had op het schadeveroorzakend feit, met een maximum van € 10.000,00 (tienduizend euro).

14.5     Indien de Verkoper na toepassing van de overige bepalingen uit deze Voorwaarden nog aansprakelijk is jegens (aspirant)Koper, is deze aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot maximaal de netto koopsom die de Verkoper in het kader van de Koopovereenkomst  van het Product van een (aspirant)Koper ontvangt.

14.6     Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de (aspirant)Koper op DCP en/of Verkoper in elk geval na verloop van 14 (veertien) dagen nadat de Producten volgens de Koopovereenkomst aan de (aspirant)Koper zijn geleverd of aan de (aspirant)Koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de (aspirant)Koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

14.7     DCP en/of Verkoper vrijwaren (aspirant)Koper niet voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de (aspirant)Koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van Koper en/of verkrijgende derden geven geen recht op

(schade)vergoeding en/of nakoming van Koper of overige derden.

14.8     DCP is jegens Gebruikers en Verkoper jegens (aspirant)Koper niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 6:185 e.v. BW.

14.9     Onverminderd hetgeen voor het overige in dit artikel is bepaald, geldt dat:

(i) DCP jegens Gebruikers en Verkoper jegens (aspirant)Koper niet aansprakelijk is voor zichtbare en onzichtbare gebreken van de gekochte Producten. De (aspirant)Koper zal in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 8 (Producten, toestand, onderzoek en (markt)prijs) van deze Voorwaarden hier onverwijld onderzoek naar moeten verrichten. (aspirant)Koper is voorts gehouden eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. die worden geconstateerd omgaand schriftelijk aan DCP te melden. Indien (aspirant)Koper dit nalaat, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van (aspirant)Koper;

 (ii) DCP jegens Gebruikers en Verkoper jegens (aspirant)Koper niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;

(iii) DCP jegens Gebruikers en Verkoper jegens (aspirant)Koper niet aansprakelijk zijn voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en/of storingen van harden/of software. DCP en Verkoper zijn derhalve onder meer niet aansprakelijk voor schade indien als gevolg van een computerstoring geen Biedingen kunnen worden uitgebracht, of een bestelproces via de Verkoopfunctionaliteit of een Veiling niet kan worden afgerond of uitgevoerd;

(iv) DCP jegens Gebruikers en Verkoper jegens (aspirant)Koper niet aansprakelijk is voor in het kader van een koop of Veiling via de Website veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de Dienst verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden.

(v) DCP jegens Gebruikers en Verkoper jegens (aspirant)Koper niet aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en/of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de Website en/of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van DCP; en

(vi) DCP niet kan garanderen dat de Verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.

(vii) DCP niet aansprakelijk is voor door Gebruikers te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van een Gebruiker, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en/of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de Producten sprake mocht zijn.

14.10   (aspirant)Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

Artikel 15              Privacy

15.1        DCP zal alle persoonsgegevens van Gebruikers behandelen in overeenstemming met haar Privacy Verklaring.

15.2        De Verkoper garandeert dat hij Kopers enkel zal benaderen in verband met de uitvoering van de Koopovereenkomst. (Persoons)gegevens van Kopers en gegevens uit de Koopovereenkomst mogen enkel worden gebruikt voor de uitvoering van de Koopovereenkomst. De verplichting in deze bepaling blijft ook van kracht na het einde van het gebruiksrecht op de Dienst. Bij overtreding door Verkoper van deze bepaling, is DCP niet aansprakelijk. Verkoper vrijwaart DCP voor alle claims van Kopers en derden terzake en alle door DCP geleden en te lijden schade.

Artikel 16              Vrijwaring

16.1        (aspirant)Koper en Verkoper vrijwaren DCP tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor DCP op grond van het bepaalde in artikel 14 (Aansprakelijkheid) jegens (aspirant)Koper niet aansprakelijk is of zou zijn.

Artikel 17              Ontbinding

17.1        Indien (aspirant)Koper niet binnen de gestelde termijn de gekochte Producten afneemt en/of betaalt, danwel indien (aspirant)Koper in strijd handelt met artikel 10 (Betaling, zekerheidstelling, termijnen) en artikel 11 (Afname) is (aspirant)Koper van rechtswege in verzuim en heeft de Verkoper en/of DCP het recht de Koopovereenkomst met (aspirant)Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder daarbij enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan (aspirant)Koper.

17.2        Hetgeen omschreven in artikel 17.1 geldt ook indien na het sluiten van de Koopovereenkomst er goede gronden bestaan om te vrezen dat (aspirant)Koper niet aan haar verplichtingen zal voldoen, indien (aspirant)Koper in enig opzicht nalatig mocht zijn in de nakoming van zijn verplichtingen, (aspirant)Koper zijn bedrijf staakt, (aspirant)Koper surseance aanvraagt, ten aanzien van hem surseance wordt aangevraagd, (aspirant)Koper in staat van faillissement wordt verklaard, indien DCP en/of Verkoper de (aspirant)Koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, danwel (aspirant)Koper een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt of zich andere hiermee vergelijkbare situaties voordoen.

17.3        In geval van ontbinding van de Koopovereenkomst op een of meer gronden vermeld in de vorige leden van dit artikel, wordt elke vordering van Verkoper en/of DCP terstond opeisbaar, voor zover zij dat nog niet is.

17.4        (aspirant)Koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, aan de zijde van Verkoper en DCP, te vergoeden aan DCP en Verkoper.

17.5        Na overgang van het eigendom van de gekochte Producten op de (aspirant)Koper kan geen ontbinding of vernietiging van de Koopovereenkomst meer worden ingeroepen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van een gedeelte of alle geleverde Producten aan DCP heeft DCP, naar eigen inzicht, het recht om de Koopovereenkomst via een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder enige (aanvullende) schadevergoeding verschuldigd te zijn. DCP en Verkoper zijn in een dergelijk geval jegens de (aspirant)Koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door DCP ontvangen Koopsom en - voor zover ter zake door DCP en/ of Verkoper een factuur is verzonden aan de (aspirant)Koper - creditering daarvan door verzending van een creditnota.

Artikel 18              Geschilbeslechting/ toepasselijk recht

18.1        Eventuele geschillen tussen (aspirant)Koper en DCP en/of Verkoper zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag, locatie Den Haag.

18.2        Op deze Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen DCP en de (aspirant)Koper en op elke overeenkomst tussen Verkoper en de (aspirant)Koper is Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 19              Slotbepalingen

19.1        Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden tussen partijen van kracht. DCP behoudt zich het recht voor de niet verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze Voorwaarden, afwijken van de vervangen bepaling.